Doručenie zdarma po celej stránke
Doručenie zdarma po celej stránke
Môj košík
Close Icon

image
Delete Icon
SKU :
None

Po potvrdení vašich nákupov vám bude odpočítaná suma vašej objednávky.

V rezervácii


Celková cena)

Zadať objednávku Pokračovať v nákupe

alebo

PODMIENKY PREDAJA
CASANOOV


 Stiahnuť PDF

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") ponúka spoločnosť HOORTRADE, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 7 500 eur, zapísaná v obchodnom registri v Lyone pod číslom 878 143 601, ktorej sídlo sa nachádza na boulevard du parc de l'Artillerie 83/85 v Lyone (69007) (ďalej len "HOORTRADE").

Spoločnosť HOORTRADE prostredníctvom svojej internetovej stránky dostupnej na nasledujúcich adresách URL: www.casanoov.fr/ - www.casanoov.be/ - www.casanoov.it/ - www.casanoov.es/ - www.casanoov.de/ - www.casanoov.nl/ - www.casanoov.pl/ - www.casanoov.lu/ - www.casanoov.pt/ - www.casanoov.at/ - www.casanoov.ie/ - www.casanoov.dk/ - www.casanoov.fi/ - www.casanoov.se/ - www.casanoov.co.uk/ - www.casanoov.cz/ - www.casanoov.gr/ - www.casanoov.hr/ - www.casanoov.hu/ - www.casanoov.lt/ - www.casanoov.lv/ - www.casanoov.ro/ - www.casanoov.si/ - www.casanoov.sk/(ďalej len "stránka") ponúka predaj výrobkov určených na inštaláciu v interiéri aj exteriéri (ďalej len "výrobky") každému kupujúcemu, fyzickej osobe, konajúcej na účely, ktoré nespadajú do rozsahu jej profesionálnej činnosti, s bydliskom na území Francúzska alebo členského štátu Európskej únie (ďalej len "zákazník").

Každý zákazník potvrdzuje, že si pred uzavretím akejkoľvek zmluvy so spoločnosťou HOORTRADE čitateľným a zrozumiteľným spôsobom prečítal tieto VOP, ako aj všetky informácie potrebné na ich vykonanie v súlade s článkami L.111-1 až L.111-8 a L.221-5 Zákonníka o ochrane spotrebiteľa.

1. UPLATŇOVANIE A VYMOŽITEĽNOSŤ VOP

 • 1.1 Tieto VOP sa bez obmedzenia alebo výhrady vzťahujú na akúkoľvek objednávku Výrobkov, ktorú Zákazník zadá na Stránke.
 • 1.2 Účelom týchto VOP je vymedziť podmienky objednávania Výrobkov na Stránke a príslušné práva a povinnosti každej zo zmluvných strán v súvislosti s dodávkou Výrobkov.
 • 1.3 Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, majú tieto VOP prednosť pred akýmikoľvek opačnými ustanoveniami vyplývajúcimi zo všeobecných podmienok, ktoré boli predtým vypracované a zverejnené na Stránke. Platia s vylúčením akejkoľvek inej dohody.
 • 1.4 Tieto VOP sa považujú za neoddeliteľnú a podstatnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou HOORTRADE a každým jej Zákazníkom. Sú kedykoľvek prístupné na Webovej stránke.
 • 1.5 Tieto VOP sú systematicky oznamované Zákazníkovi pri potvrdení objednávky, čo znamená úplné a bezvýhradné prijatie týchto VOP. Tento súhlas spočíva v zaškrtnutí príslušného políčka určeného na tento účel. Zaškrtnutie tohto políčka má rovnakú hodnotu ako vlastnoručný podpis Zákazníka.
 • 1.6 Spoločnosť HOORTRADE si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť tieto VOP. V takom prípade sa na Zákazníka platne vzťahuje len verzia platná v deň objednávky na Webovej stránke.
 • 1.7 Skutočnosť, že spoločnosť HOORTRADE v danom čase nevyužije niektoré z ustanovení týchto VOP, sa nebude vykladať ako vzdanie sa práva na ich uplatnenie neskôr.
 • 1.8 Spoločnosť HOORTRADE vyzýva každého Zákazníka, aby si pozorne prečítal tieto VOP, vytlačil si ich a/alebo uložil na akýkoľvek trvalý nosič predtým, ako pristúpi k objednávke Produktov na Webovej stránke.

2. VYTVORENIE/REGISTRÁCIA OSOBNÉHO ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU

 • 2.1 Vytvorenie a/alebo vlastníctvo osobného zákazníckeho účtu je nevyhnutným a povinným predpokladom pre potvrdenie objednávky produktov na stránke.
 • 2.2. Zákazník si môže vytvoriť osobný účet:
  • Pri svojej prvej návšteve Stránky alebo kedykoľvek počas ďalšej návštevy Stránky, a to prostredníctvom záložky určenej na tento účel a dostupnej na všetkých stránkach Stránky.
  • Pri zadávaní objednávky na Stránke, po tom, čo si vybral Výrobky, ktoré si chce objednať, a potvrdil svoj "Košík". li>
 • 2.3. Na vytvorenie svojho osobného účtu musia Zákazníci vyplniť všetky požadované informácie, ktoré sa ich týkajú, pričom sa uvádza, že akékoľvek neúplné vytvorenie účtu nebude potvrdené. Prihlasovacie meno, ktoré si Zákazník zvolil, nie je možné zmeniť. V prípade chyby musí Zákazník účet vytvoriť nanovo, pričom sa spresňuje, že nie je možné prenášať údaje z jedného účtu do druhého.
 • 2.4. Spoločnosť HOORTRADE nenesie zodpovednosť za prípadnú chybu, ktorú Zákazník urobí vo svojom e-maile, v dôsledku čoho Zákazník nedostane od spoločnosti HOORTRADE komunikáciu týkajúcu sa ďalšieho postupu pri vybavovaní jeho objednávky.

3. OBJEDNÁVKA NA STRÁNKE

 • 3.1 Všetky objednávky na Výrobky musia byť zadané prostredníctvom Stránky. Spoločnosť HOORTRADE sa snaží poskytovať vizuálne zobrazenia a popisy, ktoré sú čo najvernejšie Výrobkom. Keďže však tieto vizualizácie a ilustračné texty nemajú zmluvný charakter, Zákazník nemôže brať spoločnosť HOORTRADE na zodpovednosť. Spoločnosť HOORTRADE v tomto ohľade nemôže niesť zodpovednosť.
 • 3.2 Spoločnosť HOORTRADE neprijíma žiadne objednávky na výrobky vyrobené na mieru, ktoré nie sú prezentované na Stránke.
 • 3.3 Za predpokladu, že to spoločnosť HOORTRADE výslovne navrhne na Stránke, môže Zákazník :
  • Predbežne objednať Výrobok, ktorý nie je na sklade a je dopredávaný.
  • Objednať si Výrobok, ktorý je na sklade.
  V týchto dvoch prípadoch musí Zákazník zaplatiť celú sumu objednávky na Stránke v čase objednávky alebo predbežnej objednávky.
 • 3.4. Zákazník si priamo na Stránke vyberie Výrobok alebo Výrobky, ktoré si chce objednať, a môže kedykoľvek vstúpiť na stránku "Môj košík", aby si vybrané Výrobky prezrel a potvrdil ich, aby mohol uskutočniť svoju objednávku.
 • 3.5 Zákazník sa musí v každom prípade prihlásiť do svojho osobného účtu, ak tak neurobil predtým, alebo si vytvoriť účet, aby mohol zadať objednávku na stránke. Pri dokončovaní objednávky bude Zákazník povinný poskytnúť ďalšie informácie, najmä pokiaľ ide o jeho telefónne číslo, aby sa uľahčilo dohodnutie termínu dodania Výrobkov, ako aj adresu na doručenie a fakturáciu jeho objednávky. V tejto súvislosti Zákazníci nemôžu požadovať doručenie objednaných Výrobkov do inej krajiny, ako je krajina, v ktorej si vytvorili svoj osobný účet. Niektoré mestá sú z doručenia vylúčené (pozri prílohu 2 týchto VOP). V každom prípade musia byť všetky objednávky riadne vyplnené a musia obsahovať informácie nevyhnutne potrebné pre objednávku. Zákazník zodpovedá za pravdivosť, presnosť a relevantnosť poskytnutých údajov. Spoločnosť HOORTRADE nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorenie dodávky z dôvodu nepresnej alebo neúplnej dodacej adresy.
 • 3.6. Zákazník bude mať možnosť vykonať zmeny, opravy, doplnenia alebo dokonca zrušiť svoju objednávku, a to až do jej potvrdenia na stránke súhrnu objednávky, pred jej zaplatením.
 • 3.7 Pred potvrdením svojej objednávky si zákazník musí prečítať tieto VOP a v plnom rozsahu a bez výhrad ich prijať.
 • 3.8 Po potvrdení objednávky a údajov o doručení musí zákazník na mieste vyhradenom na tento účel zvoliť spôsob platby za svoju objednávku, pridať prípadný zľavový kód a následne potvrdiť platbu.
 • 3.9 Zmluva je medzi spoločnosťou HOORTRADE a Zákazníkom definitívne uzavretá, keď Zákazník obdrží potvrdenie objednávky. Toto potvrdenie objednávky obsahuje tieto VOP vo formáte PDF. Definitívnu objednávku nemôže zákazník zrušiť, a to ani čiastočne, ani v celom rozsahu, pokiaľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 7. Následne v prípade chyby v objednávke alebo duplicitnej objednávky musí Zákazník kontaktovať spoločnosť HOORTRADE, ktorá môže umožniť zrušenie objednávky pred jej doručením. V takom prípade bude zákazník povinný uhradiť náklady na odstúpenie od zmluvy uvedené v odseku 7.
 • 3.10 Akákoľvek požiadavka týkajúca sa objednávky musí byť zaslaná spoločnosti HOORTRADE prostredníctvom kontaktného formulára určeného na tento účel na Stránke, ktorý je prístupný prostredníctvom osobného účtu Zákazníka.

4. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

CENY VÝROBKOV

 • 4.1 Prístup na Stránku a prezentácia Produktov sú bezplatné. Platba sa vzťahuje len na objednávku jedného alebo viacerých Výrobkov.
 • 4.2. Platné ceny sú ceny platné v deň, keď Zákazník zadá objednávku na Stránke.
 • 4.3 Ceny Výrobkov a prípadné dodatočné náklady spojené s objednávkou sú jasne a zrozumiteľne uvedené v súhrne objednávky. Pred zadaním objednávky musí Zákazník tento súhrn potvrdiť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 4.4 Ceny budú fakturované na základe sadzieb platných v čase podania objednávky. Zákazníkovi bude systematicky zasielaná faktúra obsahujúca súhrn všetkých výrobkov objednaných Zákazníkom a príslušné náklady na ne.
 • 4.5 Zákazník uhradí cenu svojej objednávky priamo na webovej stránke podľa spôsobu a možnosti platby, ktorú si zvolil pri zadávaní objednávky, a v súlade s postupom stanoveným na tento účel. V závislosti od krajiny bydliska Zákazníka ponúka spoločnosť HOORTRADE rôzne spôsoby platby:

  • V prípade platby za objednávku alebo predbežnú objednávku prostredníctvom CB/Mastercard/Visa/Paypal/ SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24 / EPS / FINTECTURE sa platba zákazníkovi strháva pri odoslaní objednávky alebo predbežnej objednávky.
  • V prípade platby za objednávku alebo predobjednávku s platobným riešením v 3 splátkach alebo 4 splátkach kreditnou kartou, služba poskytovaná spoločnosťou ALMA (spoločnosť Alma SAS), so sídlom 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine a zaregistrovaná v RCS Nanterre pod číslom 839 100 575, je Zákazníkovi pri zadaní objednávky alebo predobjednávky okamžite odpočítaná prvá mesačná platba. V závislosti od zvoleného riešenia budú mesačné platby odpočítané každý mesiac, v deň výročia podpisu kúpnej zmluvy, až do úplného splatenia určeného v čase overenia objednávky. HOORTRADE nevystupuje žiadnym spôsobom ako veriteľ v zmysle článku L.311-1 Spotrebiteľského zákonníka. Akékoľvek odmietnutie udelenia úveru spoločnosťou Alma za objednávku môže mať za následok jej zrušenie. Akékoľvek ukončenie VOP, ktoré zaväzujú Klienta a HOORTRADE, má za následok ukončenie VOP alebo úverovej zmluvy medzi Almou a Klientom. Platba v troch/štyroch splátkach je možná prostredníctvom nášho partnera Alma. Bezpečnosť platieb zabezpečuje ALMA a jej poskytovatelia služieb. Všetky platby sú chránené 3D Secure. Množstvo nákupov: Na platbu prostredníctvom Almy je možné platiť iba nákupy v rozmedzí od 50 do 4 000 EUR Poplatky: Platbou v niekoľkých splátkach prostredníctvom spoločnosti Alma zákazník platí poplatky za správu, ktoré sú uvedené v čase zadania objednávky. Alma je správcom teleplatieb a vydáva elektronický certifikát, ktorý bude slúžiť ako dôkaz o výške a dátume transakcie v súlade s ustanoveniami § 1316 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka
 • 4.6 Zákazník je informovaný, že spoločnosť HOORTRADE používa zabezpečený platobný systém spravovaný spoločnosťami CHECKOUT a PAYPAL.
 • 4.7 Nezaplatenie v lehote splatnosti automaticky, bez predchádzajúceho upozornenia a právom, vedie k pozastaveniu alebo zneplatneniu objednávky Zákazníka, bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný postup.

5.DODANIE VÝROBKOV

 • 5.1 Výrobky objednané na Stránke sa dodávajú so všetkými príslušnými návodmi na použitie a inštaláciu. Tieto dokumenty môžu byť na požiadanie zaslané aj Zákazníkovi. Zákazník je týmto informovaný, že v prípade objednávky Výrobku dodávaného vo viacerých baleniach budú príslušné návody zahrnuté len v jednom z dodaných balení.
 • 5.2. Zákazník je informovaný, že Výrobky sú doručované autorizovaným dopravcom. Doručenie je bezplatné.
 • 5.3 Ak nie je na Stránke počas procesu objednávania alebo v popise objednaných Výrobkov uvedené inak (najmä v prípade rezervácie alebo predbežnej objednávky Výrobku), spoločnosť HOORTRADE sa zaväzuje odoslať uvedené Výrobky do 72 pracovných hodín od potvrdenia objednávky. Časy oznámené na Stránke sú v súlade s postupmi našich autorizovaných dopravcov. V každom prípade budú objednané Výrobky dodané najneskôr do tridsiatich (30) dní od uzavretia zmluvy alebo v lehote dohodnutej so Zákazníkom. Predbežné objednávky umožňujú Zákazníkovi rezervovať si zásoby tovaru v čase jeho príchodu.
 • 5.4 Doručenie sa uskutočňuje na adresu uvedenú zákazníkom. Spoločnosť HOORTRADE nemá možnosť zmeniť adresu po potvrdení objednávky. Akákoľvek neprítomnosť Zákazníka na termíne doručenia dohodnutom s dopravcom, vrátane prípadu chyby v adrese doručenia a/alebo ťažkostí pri kontaktovaní Zákazníka, sa pre spoločnosť HOORTRADE rovná odmietnutiu prevzatia Výrobkov zo strany Zákazníka. V takomto prípade bude spoločnosť HOORTRADE oprávnená účtovať Zákazníkovi všetky dodatočné náklady alebo ich časť spojené s potrebou nového dodania Výrobkov, o čom bude Zákazník vopred informovaný.
 • 5.5. V prípade, že Zákazník neprevezme objednaný Produkt(y) bez toho, aby spoločnosti HOORTRADE poskytol akékoľvek odôvodnenie, spoločnosť HOORTRADE si vyhradzuje právo účtovať Zákazníkovi sankcie vypočítané v súlade so sadzobníkom poplatkov za vrátenie tovaru 7.7).
 • 5.6 Zákazník je povinný po doručení zásielky bezodkladne skontrolovať počet doručených zásielok a ich stav. Zákazník môže odmietnuť zásielku v čase doručenia, ak si všimne akúkoľvek anomáliu týkajúcu sa doručenia (poškodenie, poškodený alebo otvorený balík, rozbité alebo poškodené Výrobky atď.) Ak pri doručovaní chýba balík, Zákazník je povinný uviesť túto skutočnosť na dodacom liste s uvedením referenčného čísla chýbajúceho balíka a prevziať ostatné balíky. Ak bol(-i) Zákazníkom objednaný(-é) Výrobok(-ky) poškodený(-é) počas prepravy na dohodnuté miesto dodania alebo ak chýba jeden alebo viac balíkov, Zákazník musí uviesť všetky užitočné, presné a odôvodnené výhrady na dodacom liste, ktorý mu predloží dopravca v čase doručenia. Tieto výhrady musia byť formulované jasne a podrobne (s uvedením chýbajúcich alebo poškodených balíkov a ich počtu medzi doručenými balíkmi, s opisom vzniknutého problému a vzniknutej škody). Všeobecné formulácie, ako napríklad "s výhradou otvorenia" alebo "s výhradou overenia alebo inventúry balíka", nepredstavujú presné a odôvodnené výhrady, ako očakáva spoločnosť HOORTRADE, a nemajú žiadnu hodnotu.
 • 5.7 Zákazník je riadne informovaný o tom, že dopravca ani spoločnosť HOORTRADE nenesú zodpovednosť za prevzatie zásielky osobou, ktorú Zákazník poveril a ktorá by zásielku bez výhrad prevzala. Spoločnosť HOORTRADE musí byť v každom prípade o takejto situácii čo najskôr informovaná, aby mohla kontaktovať príslušného dopravcu a určiť, aké opatrenia by sa mali prijať v súvislosti s doručenou objednávkou. V tejto súvislosti sa Zákazník žiada, aby zdokumentoval všetky problémy, ktoré sa vyskytli (fotografia, poznámky na dodacom liste), aby sa uľahčilo vybavovanie vrátenia tovaru u dopravcu. Ak v čase doručenia neboli vznesené žiadne výhrady, zákazník potvrdzuje, že dostal výrobky, ktoré sú v súlade s jeho objednávkou a sú v zjavne dobrom stave, bez toho, aby bolo dotknuté právo zákazníka následne využiť príslušné zákonné záruky, ak sú splnené požadované podmienky.
 • 5.8 Ak sa zásielka Zákazníka vráti spoločnosti HOORTRADE z dôvodu anomálie alebo poškodenia, spoločnosť HOORTRADE bude po prijatí vrátenej zásielky kontaktovať Zákazníka s otázkou, ako má ďalej postupovať s objednávkou. Ak Zákazník omylom odmietol zásielku, môže požiadať o jej zaslanie späť, pričom najprv uhradí náklady súvisiace s novou zásielkou, o čom bude informovaný. Tieto náklady musia byť uhradené aj v prípade objednávok, pri ktorých boli náklady na prepravu ponúknuté pri zadaní objednávky.
 • 5.9 Akékoľvek omeškanie s dodávkou v porovnaní s dátumom alebo lehotou, ktoré boli Zákazníkovi uvedené pri objednávke, alebo v prípade neuvedenia dátumu alebo lehoty pri objednávke, ktoré presahuje tridsať (30) dní od uzavretia zmluvy, môže mať za následok ukončenie predaja z podnetu Zákazníka, a to na základe písomnej žiadosti Zákazníka zaslanej doporučeným listom s doručenkou, ak Zákazník po výzve spoločnosti HOORTRADE na vykonanie dodávky túto výzvu nesplnil. Zákazníkovi budú v takom prípade vrátené všetky zaplatené sumy, a to najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa ukončenia zmluvy. Toto ustanovenie sa neuplatní, ak je omeškanie dodávky spôsobené vyššou mocou.

6. INVENTÚRA PRED MONTÁŽOU

 • Po doručení svojej objednávky a pred akýmkoľvek požiadaním popredajného servisu spoločnosti HOORTRADE musí zákazník zabezpečiť, aby skontroloval všetky diely obsiahnuté v dodaných baleniach, a to najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní. Táto úplná kontrola je nevyhnutná, aby sa obmedzil počet prípadov, keď sa zákazník obracia na popredajný servis spoločnosti HOORTRADE, a aby tak spoločnosť HOORTRADE mohla reagovať na požiadavky zákazníka jednorazovo a čo najrýchlejšie. V opačnom prípade môže dôjsť k predĺženiu času reakcie spoločnosti HOORTRADE.

7.PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • 7.1. Zákazník má lehotu štrnásť (14) jasných dní od prevzatia Výrobkov na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou HOORTRADE za platných právnych podmienok uvedených v Zákonníku spotrebiteľa bez toho, aby musel zdôvodňovať akýkoľvek dôvod alebo platiť akékoľvek sankcie.
 • 7.2 Ak si Zákazník želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od uzatvorenej zmluvy informovať spoločnosť HOORTRADE zaslaním, a to pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty:
  • s formulárom priloženým k týmto VOP v Prílohe 1 a zaslaným buď poštou s potvrdením o doručení, alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného v zákazníckej zóne Stránky.
  • Akýkoľvek iný výslovný, jednoznačný prejav vôle vyjadrujúci jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným doporučene s doručenkou).
 • 7.3 Zákazník musí v každom prípade vyjadriť vôľu odstúpiť od zmluvy jednoznačne a jednoznačne.
 • 7.4 Keď spoločnosť HOORTRADE obdrží riadne vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, bezodkladne zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy na trvanlivom nosiči na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri zadaní objednávky.
 • 7.5 Akékoľvek vrátenie Výrobku Zákazníkom spoločnosti HOORTRADE pred doručením potvrdenia o prijatí a/alebo písomného potvrdenia od spoločnosti HOORTRADE s uvedením miesta/miesta, na ktoré má byť Výrobok vrátený, bude spoločnosťou HOOTRADE odmietnuté a vrátené odosielateľovi.
 • 7.6 V každom prípade je Zákazník povinný vrátiť Výrobky spoločnosti HOORTRADE alebo inej osobe určenej spoločnosťou HOORTRADE bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od oznámenia svojho rozhodnutia odstúpiť od zmluvy. V každom prípade musí Zákazník vrátiť spoločnosti HOORTRADE príslušný(-é) Výrobok(-ky) v pôvodnom obale vrátane dodaného návodu a/alebo akéhokoľvek príslušenstva.
 • 7.7 Na tento účel a vzhľadom na povahu Výrobkov spoločnosť HOORTRADE ponúka Zákazníkovi službu vrátenia Výrobkov z dôvodu ich objemu a/alebo hmotnosti.
  Náklady na vrátenie Výrobkov sa skladajú z fixných nákladov vo výške 26,45 EUR (vrátane DPH) za zásielku + variabilných nákladov v závislosti od hmotnosti zásielky (pozri tabuľku nižšie).
  HMOTNOSŤ BALÍKA DO (v KG) NÁKLADY NA VRÁTENIE ZÁSIELKY VRÁTANE DANE
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  Spoločnosť HOORTRADE v každom prípade vykoná všetky užitočné kontroly po prijatí výrobkov. Aby spoločnosť HOORTRADE mohla čo najlepšie vykonať potrebné kontroly a vybaviť žiadosť o odstúpenie od zmluvy, dôrazne odporúča, aby Zákazník pred odoslaním zaslal spoločnosti HOORTRADE fotografiu vráteného Výrobku (Výrobkov) a zásielky (zásielok). Spoločnosť HOORTRADE žiada Zákazníka, aby z Balíkov odstránil štítky prepravy smerom von.

  Tovar vrátený nekompletný, pokazený alebo poškodený v dôsledku nesprávnej manipulácie zo strany Zákazníka nebude vrátený v plnej výške. Spoločnosť HOORTRADE bude Zákazníka informovať o hodnote náhrady zodpovedajúcej vzniknutej škode.

 • 7.8 Ak Zákazník využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, všetky sumy zaplatené Zákazníkom mu spoločnosť HOORTRADE vráti bez zbytočného odkladu do štrnástich (14) dní odo dňa, keď bola spoločnosť HOORTRADE informovaná o rozhodnutí Zákazníka odstúpiť od zmluvy. Príslušné náklady na vrátenie budú odpočítané od vrátenej sumy. Toto vrátenie môže byť odložené až do doby vrátenia Výrobkov alebo do doby, kým Spotrebiteľ - Zákazník nepredloží dôkaz o odoslaní týchto Výrobkov s fotografiou Výrobku a zásielky, pričom sa zachováva dátum prvej z týchto skutočností. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakým platobným prostriedkom, aký bol použitý pri zadaní objednávky, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasí s použitím iného platobného prostriedku a za predpokladu, že vrátenie peňazí nespôsobí Zákazníkovi žiadne náklady.

8.ZÁRUKA NA VÝROBOK

PRÁVNE ZÁRUKY

Spotrebitelia si môžu vybrať medzi opravou alebo výmenou tovaru, pričom musia dodržať podmienky týkajúce sa nákladov stanovené v článku L.217-9 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka. S výnimkou použitého tovaru nemusia preukazovať existenciu nesúladu počas 24 mesiacov od dodania tovaru.
Zákonná záruka zhody sa uplatňuje nezávisle od prípadnej poskytnutej obchodnej záruky.
Spotrebiteľ sa môže rozhodnúť uplatniť záruku na skryté vady predanej veci v zmysle článku 1641 Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci neurčil, že nebude povinný poskytnúť žiadnu záruku; v prípade uplatnenia tejto záruky si kupujúci môže vybrať medzi odstúpením od zmluvy alebo znížením kúpnej ceny v súlade s článkom 1644 Občianskeho zákonníka. Má na to lehotu dvoch rokov od zistenia vady.
Odloženie, pozastavenie alebo prerušenie plynutia premlčacej lehoty nesmie mať za následok predĺženie premlčacej lehoty po uplynutí dvadsiatich rokov odo dňa vzniku práva v súlade s článkom 2232 Občianskeho zákonníka.

 • 8.1 Na všetky Produkty zakúpené na Stránke sa vzťahujú nasledujúce právne záruky, ako je stanovené vo francúzskom občianskom zákonníku a zákonníku o ochrane spotrebiteľa.
 • 8.2 Zákazník je však riadne informovaný o tom, že akákoľvek úprava, rezanie alebo personalizácia jednej alebo viacerých častí dodaných Výrobkov bráni uplatneniu súvisiacich zákonných záruk, ako sú definované nižšie.

PRÁVNA ZÁRUKA ZHODY

 • 8.3 V súlade s článkami L.217-4 a nasledujúcimi francúzskeho spotrebiteľského zákonníka je predávajúci povinný dodať tovar, ktorý je v súlade so zmluvou uzavretou so spotrebiteľom - zákazníkom, a reagovať na prípadné vady v zhode, ktoré sa vyskytnú pri dodaní výrobku. Záruku zhody možno uplatniť, ak vada existovala v deň prevzatia Výrobku.
 • 8.4 Ak sa však vada objavila v priebehu 24 mesiacov od tohto dátumu, predpokladá sa, že táto podmienka je splnená. V súlade s článkom L.217-7 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka však "predávajúci môže túto domnienku vyvrátiť, ak nie je zlučiteľná s povahou [Výrobku] alebo s údajnou nezhodou". V tejto súvislosti môže spoločnosť HOORTRADE vykonať analýzu sporného Výrobku s cieľom určiť, či zistená vada existovala v deň dodania Výrobku Zákazníkovi. Po uplynutí tejto 24-mesačnej lehoty však bude na Zákazníkovi, aby preukázal, že vada existovala v čase, keď Zákazník prevzal Výrobok.
 • 8.5 V súlade s článkom L.217-9 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka "v prípade nezhody si kupujúci môže vybrať medzi opravou alebo výmenou tovaru. Predávajúci však nesmie postupovať podľa voľby kupujúceho, ak táto voľba znamená náklady, ktoré sú zjavne neprimerané v porovnaní s druhou možnosťou, berúc do úvahy hodnotu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci je potom povinný postupovať, pokiaľ to nie je nemožné, podľa spôsobu, ktorý si kupujúci nezvolil.

PRÁVNA ZÁRUKA PROTI SKRYTÝM CHYBÁM

 • 8.6 V súlade s článkami 1641 až 1649 francúzskeho občianskeho zákonníka môže zákazník požadovať uplatnenie záruky proti skrytým vadám, ak sa predložené vady neprejavili v čase kúpy, vznikli pred kúpou a sú dostatočne závažné (vada musí buď spôsobiť, že výrobok nie je vhodný na použitie, na ktoré je určený, alebo toto použitie znižuje do takej miery, že kupujúci by výrobok nekúpil alebo by ho nekúpil za takú cenu, keby o vade vedel).
 • 8.7 Reklamácie a žiadosti o náhradu škody za nevyhovujúci Výrobok sa musia podávať poštou alebo prostredníctvom kontaktného formulára určeného na tento účel a prístupného na Stránke v zákazníckej zóne. Zákazníkovi bude suma za jeho objednávku vrátená bankovým prevodom. Náklady na postup vrátenia peňazí (najmä náklady na vrátenie príslušného Výrobku) znáša spoločnosť HOORTRADE.

OBCHODNÁ ZÁRUKA

 • 8.8 Bez toho, aby bolo dotknuté právo na využitie platných zákonných záruk, ako je uvedené vyššie, ktorými je spoločnosť HOORTRADE naďalej viazaná s cieľom zaručiť zhodu Výrobkov, môže Zákazník využiť dodatočnú obchodnú záruku v závislosti od zakúpeného Výrobku (Výrobkov).
 • 8.9 Obchodná záruka nie je bezplatná. Podmienky uplatnenia záruky sú opísané tu.
  Doba trvania a výška komerčnej záruky sú uvedené aj na faktúre Zákazníka v jeho zákazníckej zóne.

9.ZODPOVEDNOSŤ

 • 9.1 Každá zmluvná strana preberá zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z jej chýb, omylov alebo opomenutí, ktoré spôsobia priamu škodu druhej zmluvnej strane.

ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA

 • 9.2 Zákazník je výlučne zodpovedný za kvalitu, presnosť, relevantnosť a správnosť informácií uvedených na stránke na účely zadania a potvrdenia svojej objednávky. Akákoľvek chyba na strane Zákazníka, pokiaľ ide o informácie, ktoré boli spoločnosti HOORTRADE oznámené pri zadávaní objednávky a ktoré by mohli mať vplyv na dodanie objednaných Výrobkov, môže byť dôvodom na to, aby spoločnosť HOORTRADE fakturovala náklady potrebné na zabezpečenie nového dodania. Spoločnosť HOORTRADE za to nenesie zodpovednosť.
 • 9.3. Zákazník je výlučne zodpovedný spoločnosti HOORTRADE a prípadne tretím osobám za akúkoľvek škodu, akejkoľvek povahy, spôsobenú akýmikoľvek informáciami oznámenými, odovzdanými alebo šírenými v súvislosti s podaním jeho objednávky a uplatňovaním týchto VOP, ako aj za akékoľvek porušenie týchto zmluvných ustanovení z jeho strany.
 • 9.4 Zákazník je výlučne zodpovedný za výber produktov objednaných prostredníctvom stránky.
 • 9.5 Za montáž a inštaláciu dodaného výrobku (výrobkov) zodpovedá výlučne zákazník. Podobne aj prípadné rozrezanie Výrobku alebo úprava súčasti Výrobku sa vykonáva na výhradnú zodpovednosť Zákazníka. Spoločnosť HOORTRADE v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za montáž, ktorá nie je v súlade s osvedčenými postupmi alebo návodom na montáž a používanie.
 • 9.6. Na zabezpečenie riadneho vybavenia reklamácie Zákazníka je Zákazník povinný preskúmať stav a obsah svojej zásielky v deň doručenia, aby mohol formulovať potrebné výhrady podľa podmienok uvedených v článku 5) a bezodkladne informovať spoločnosť HOORTRADE prostredníctvom kontaktného formulára o každej zistenej závade. V prípade zistenia vady nesmie Zákazník montovať Výrobok skôr, ako spoločnosť HOORTRADE vybaví reklamáciu (pozri lehoty na vybavenie v článku 8.9 týchto VOP). Ak je Výrobok zmontovaný, spoločnosť HOORTRADE nenesie zodpovednosť za žiadne vady zistené po zmontovaní Výrobku. Ak teda Zákazník neinformuje spoločnosť HOORTRADE o existencii chybného dielu a zostaví ho v rámci montáže Výrobku, nebude sa môcť odvolávať na nesúlad tohto dielu.
 • 9.7 Ak Zákazník zverí montáž a inštaláciu zakúpeného Výrobku tretej strane - poskytovateľovi služieb alebo profesionálnemu inštalatérovi, tento zostáva výlučne zodpovedný za montáž, prostriedky použité na tento účel a za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť Zákazníkovi a/alebo Výrobku počas jeho inštalácie alebo po nej. Spoločnosť HOORTRADE v tomto ohľade nenesie žiadnu zodpovednosť. Akákoľvek žiadosť adresovaná popredajnému servisu spoločnosti HOORTRADE bude v tomto prípade spoločnosťou HOORTRADE zamietnutá. Spoločnosť HOORTRADE musí byť bezodkladne informovaná o akejkoľvek možnej konštrukčnej alebo tvarovej vade súčasti Výrobku pred jeho montážou, vŕtaním atď. s tým, že Zákazník sa v takom prípade zaväzuje pozastaviť montáž zverenú tretej odbornej osobe. Spoločnosť HOORTRADE nemôže niesť zodpovednosť za vadu, ak bola sporná časť namontovaná alebo zabudovaná do konštrukcie Výrobku napriek oznámeniu zaslanému spoločnosti HOORTRADE.

ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI HOORTRADE

 • 9.8 Spoločnosť HOORTRADE prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že Zákazníkovi budú dodané Výrobky v optimálnej kvalite a za optimálnych podmienok. Spoločnosť HOORTRADE preberá plnú zodpovednosť za Výrobky ponúkané Zákazníkom na Stránke a bude sama riešiť prípadné reklamácie týkajúce sa uvedených Výrobkov.
 • 9.9 Spoločnosť HOORTRADE však nemôže niesť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vznikli buď na strane samotného Zákazníka, alebo v dôsledku nepredvídateľného a neprekonateľného konania tretej strany mimo zmluvy, alebo v prípade vyššej moci.
 • 9.10 Okrem toho nenesie zodpovednosť v prípade škôd, ktoré vzniknú Zákazníkovi v dôsledku nesprávneho používania alebo montáže/montáže Výrobkov, ktorá nie je v súlade s návodom, bez ohľadu na to, či túto montáž vykoná sám Zákazník alebo ním poverená tretia osoba - poskytovateľ služieb.
 • 9.11 V prípade reklamácie Zákazníka týkajúcej sa zistenej vady Výrobku sa spoločnosť HOORTRADE zaväzuje potvrdiť prijatie požiadavky Zákazníka do štyridsiatich ôsmich (48) pracovných hodín od doručenia kompletného spisu Zákazníka (referencia, množstvo, fotografie, akékoľvek informácie požadované spoločnosťou HOORTRADE). V prípade zistenia vady Výrobku a jej potvrdenia spoločnosťou HOORTRADE sa spoločnosť HOORTRADE zaväzuje ponúknuť Zákazníkovi riešenie prispôsobené jeho požiadavke v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od potvrdenia zohľadnenia reklamácie.

10. NÁSILIE MAJEURE

 • 10.1 "Vyššia moc" je definovaná ako akákoľvek udalosť, ktorá je mimo kontroly jednej zo zmluvných strán a ktorú nebolo možné rozumne predvídať v čase uzavretia zmluvy medzi spoločnosťou HOORTRADE a Zákazníkom. Takáto udalosť bude charakterizovaná, akonáhle by strana, ktorá sa stala obeťou takejto udalosti, nemohla riadne plniť svoje zmluvné záväzky, a to aj napriek vykonaniu primeraných a vhodných opatrení určených na obmedzenie jej účinkov.
 • 10.2. Žiadna zo zmluvných strán nebude niesť voči druhej strane zodpovednosť za nesplnenie alebo omeškanie s plnením záväzku vyplývajúceho z týchto VOP, ktoré by bolo spôsobené konaním druhej zmluvnej strany po výskyte prípadu vyššej moci, ako ho uznáva a definuje francúzska judikatúra.
 • 10.3 Prípad vyššej moci pozastavuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto VOP na dobu svojej existencie a žiadna zo zmluvných strán sa počas tohto obdobia nemôže platne odvolávať na existenciu takéhoto prípadu vyššej moci v zmysle článku 1218 francúzskeho občianskeho zákonníka s cieľom odôvodniť ukončenie zmluvného vzťahu s druhou zmluvnou stranou. Ak však prípad vyššej moci trvá dlhšie ako tridsať (30) po sebe nasledujúcich dní, oprávňuje ktorúkoľvek zo zmluvných strán na právoplatné ukončenie týchto VOP, a to osem (8) dní po odoslaní doporučeného listu s doručenkou, v ktorom sa toto rozhodnutie oznamuje.

11.PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 • 11.1 Webová stránka, ako aj databázy, texty, dokumenty, informácie, obrázky, fotografie, grafika, logá alebo akékoľvek iné údaje sú chránené podľa článkov L.111-1 a nasledujúcich francúzskeho zákonníka duševného vlastníctva a zostávajú výlučným vlastníctvom spoločnosti HOORTRADE alebo prípadne ich príslušných vlastníkov, od ktorých spoločnosť HOORTRADE získala potrebné povolenia na prevádzku.
 • 11.2 Spoločnosť HOORTRADE zostáva vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva uložených a registrovaných v Národnom inštitúte duševného vlastníctva (INPI) a týkajúcich sa Webovej stránky, ako aj všetkých práv duševného vlastníctva a autorských práv týkajúcich sa akéhokoľvek iného rozlišovacieho označenia patriaceho spoločnosti HOORTRADE.
 • 11.3 Akákoľvek reprodukcia a/alebo reprezentácia, sťahovanie, preklad, adaptácia, využívanie, distribúcia, vysielanie a/alebo komunikácia, v akejkoľvek forme, na komerčné alebo nekomerčné účely, celej webovej lokality alebo jej časti alebo akýchkoľvek práv duševného vlastníctva patriacich spoločnosti HOORTRADE je prísne zakázaná. Zákazník sa tiež zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo priamo alebo nepriamo porušovať práva duševného vlastníctva spoločnosti HOORTRADE.
 • 11.4 V prípade porušenia práv duševného vlastníctva súvisiacich so stránkou alebo práv spoločnosti HOORTRADE je zákazník vyzvaný, aby informoval spoločnosť HOORTRADE prostredníctvom kontaktného formulára v zákazníckej zóne stránky.

12.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13. JAZYK VOP

 • 12.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú napísané vo francúzštine.
 • 12.2 V prípade, že by mali byť preložené do jedného alebo viacerých jazykov, v prípade sporu bude autentická iba verzia textu vo francúzštine.

14.ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

 • 14.1 Tieto VOP sa riadia francúzskym právom.
 • 14.2. V prípade akéhokoľvek sporu, ktorý môžu tieto VOP (alebo niektoré z ich ustanovení) a/alebo vzťah medzi zmluvnými stranami vyvolať, sa zákazník môže okrem toho, že sa obráti na jeden zo súdov s miestnou príslušnosťou podľa Občianskeho súdneho poriadku, rozhodnúť predložiť vec súdu v mieste, kde mal zákazník bydlisko v čase uzavretia zmluvy alebo v čase vzniku škodovej udalosti.
 • 14.3 V súlade s článkom L.612-1 Spotrebiteľského zákonníka sa pripomína, že "každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa bezplatne na spotrebiteľského mediátora s cieľom zmierlivo vyriešiť spor medzi ním a profesionálom. Na tento účel profesionál zaručuje spotrebiteľovi účinné využitie systému spotrebiteľskej mediácie".
 • 14.4. V súlade s príkazom č. 2015-1033 z 20. augusta 2015 a vykonávacím dekrétom č. 2015-1382 z 30. októbra 2015 sa každý spotrebiteľský spor alebo súdny spor, na ktorý sa vzťahuje článok L.612-2 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka, môže riešiť mimosúdne prostredníctvom mediácie s CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris.
 • 14.5 Zákazník môže na predloženie sporu mediátorovi:
  • (i) vyplniť formulár na webovej stránke CMAP: www.mediateur-conso.cmap.fr; alebo,
  • (ii) zaslať svoju žiadosť obyčajnou alebo doporučenou poštou na adresu CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS; alebo,
  • (iii) zaslať e-mail na adresu consommation@cmap.fr.
 • 14.6. Pripomíname, že mediácia nie je povinná, ak zákon nestanovuje inak, a ponúka sa s cieľom vyriešiť spory bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na súd.

DODATOK 1 - VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Tento formulár vyplňte a odošlite len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Na adresu HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'artillerie - 69007 LYON - Francúzsko

Týmto vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy týkajúcej sa objednávky č. : ________________

A týkajúce sa nižšie uvedeného výrobku (výrobkov):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Prijaté dňa: __ / __ / ____

Moje meno a adresa :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Súhlasím so službou vrátenia tovaru, ktorú ponúka spoločnosť Hoortrade
(bod 7.7 Všeobecných obchodných podmienok)

Dátum: __ / __ / ____

Podpis (len v prípade oznámenia tohto formulára na papieri) :

DODATOK 2 - ZOZNAM POŠTOVÝCH SMEROVACÍCH ČÍSEL, KTORÉ SPOLOČNOSŤ HOORTRADE NEDODÁVA

Krajina Mesto PSČ
Francúzsko
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Nemecko
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Chorvátsko
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Dánsko
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Španielsko
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estónsko
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Fínsko
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Taliansko
Okrem Sicílie a Sardínie
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Nórsko
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Holandsko
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugalsko
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Švédsko
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019
Obrázkový bulletin
Vitajte v Casanoove!

Sledujte naše novinky!

Prihláste sa na odber noviniek a získajte rady a výhodné ponuky!

Doručenie
5/9 dní

Bezpečné platby

Doprava zdarma

Bezkontaktné
doručovanie

Bezpečná platba

Applepay
Googlepay
Paypal

Vitajte v Casanoov!
Špecialista na online predaj vybavenia určeného pre okolie domu, Casanoov si dal záležať na tom, aby vám ponúkol kompletnú ponuku na vymedzenie vášho exteriéru podľa najnovších trhových trendov s mimoriadne konkurenčnými cenami.
Kvalita za správnu cenu! Toto je motto Casanoova.
Objavte náš široký sortiment krídlových brán, posuvných brán, brán a hliníkových plotov, najnovší trend z hľadiska materiálu.
Všetky naše produkty boli navrhnuté a navrhnuté vo forme stavebnice.
/>Jednoduchá a rýchla inštalácia, inštalácia vašich brán a plotov Casanoov bude hračkou.
Všetky naše modely boli navrhnuté tak, aby spájali bezpečnosť a estetiku.
Casanoov vám pomôže ponúknuť možnosť výberu splní všetky vaše želania a požiadavky: klasické modely s plnou výplňou, poloprelamované, prelamované alebo ultra prelamované (barred) alebo modernejšie s našimi dizajnérskymi modelmi. V Casanoove robíme všetko pre to, aby ste boli spokojní!
Naše dizajnérske modely sú inšpirované a navrhnuté vo Francúzsku, ponúkame vám ich v 6 variáciách a každý má jedinečné ozdobné taniere, ktoré sme pre vás navrhli nami.
Vyberte si rad, ktorý vám najlepšie vyhovuje pre moderný exteriér, ktorý vám vyhovuje.
A pre ešte modernejší exteriér zvážte automatizáciu vášho vchodu a prezrite si našu kategóriu motorizácie, ktorá ponúka automatizáciu pre krídlové a posuvné brány prispôsobené vašim potrebám.< br />Objavte tiež všetko naše príslušenstvo pre harmonický exteriér, ako sú naše hliníkové stĺpiky vo farbách ladiacich s našimi bránami, bránkami a záhradnými plotmi.
Na uľahčenie výberu máte všetky technické informácie aj vizuály priamo na mieste na všetkých našich produktových listoch.
Platby sú bezpečné a doručenie je bezplatné. Užite si a šťastné nakupovanie!